ဖြည့်စွက်အဟာရ

ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် ဖြည့်စွက် အဟာရ စားသောက်ကုန်