အသင့်သုံးဟင်းချိုအမျိုးမျိုး (Ready Soup)

Wakame ဂျပန်ပင်လယ်ရေညှိဟင်းချို မိဆောပဲအနှစ်ဟင်းချိုများ